Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Asystent

Data publikacji: 2023-01-22

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 113999

Warunki pracy

- praca laboratoryjna,


- w miarę potrzeb wyjazdy złużbowe w celach szkoleniowych,


- kontakt z materiałem zakaźnym,


-kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,


-obsługa sprzętu laboratoryjnego,


- umiarkowany wysiłek fizyczny,


- praca w godzinach 8.15-16.15,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek przy ul. Składowej 8A w Ostrołęce, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,


- pracownie laboratoryjne zlokalizowane są na wysokim parterze,


- wewnątrz budynku brak jest windy i podjazdów,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- w budynku nie występują uciążliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przygotowuje próbki do badań, wykonuje badania serologiczne, wirusologiczne i biologiczne, rejestruje zlecenia, opracowuje, raporuje, zatwierdza wyniki, generuje i atoryzuje sprawozdania z badań zgodnie z trybem ustalonym w Systemie Zarządzania Jakością.
 • Realizuje program potwierdzania ważności wyników.
 • Współuczestniczy w procesie walidacji/weryfikacji metod badawczych.
 • Sprawdza wyposażenie stosowane przy wykonywaniu badań i prowadzi zapisy z wykonywanych sprawdzeń.
 • Uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki i materiały niezbędne do wykonywania badań.
 • Prowadzi na bieżąco zapisy dotyczące wykonywanych badań.
 • Przygotowuje dane do sporządzania sprawozdań z liczby wykonanych badań.
 • Przygotowuje materiały i odczynniki niezbędne do wykonania badania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności i żywienia, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w Laboratorium
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego
 • w przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, samodzielność