Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2023-11-08

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 129248

Warunki pracy

Warunki dotyczace charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonania


- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax


- praca biurowa, jednozmianowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska parcy


- oświetlenie naturalne i sztuczne


- praca przy monitorze ekranowym


- pomiszczenie biurowe

Zakres zadań

 • Prowadzi zadania z zakresu BHP i prowadzi szkolenia z zakresu BHP
 • Prowadzi postępowania w przypadku wypadku zaistniałego w związku ze służbą w Policji z udziałem funkcjonariuszy Policji KPP w Ostrowi Mazowieckiej, jak również postępowania wypadkowe w drodze do miejsca pełnienia służby lub ze służby policjantów KPP Ostrów Mazowiecka.
 • Przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczących wypadków w słuzbie i pracy.
 • Informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie pracy.
 • Współpracuje z inspekcją pracy, z laboratoriami upoważnionymi zgodnie z odrębnymi przepisami do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku oraz z zakładowymi związkami.
 • Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów resortowych
 • Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska oraz argumentowania
 • Uumiejętność organizacji pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe