Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2023-11-08

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 129241

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania

- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax


- praca biurowa, jednozmianowa • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- oświetlenie natruralne i sztuczne


- praca przy monitorze ekranowym


- pomieszczenie biurowe

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację w sprawach osobowych pracowników (prowadzi dokumentację ZUS oraz sporządza umowy, porozumienia, świadectwa pracy).
 • Przygotowuje dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące zgłaszania, zmian i wyrejestrowywania pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Policji i sporządza roczne kart pracy ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Prowadzi ewidencję urlopów wypoczynkowych oraz absencji pracowników Policji i wprowadza je do systemu SWOP.
 • Organizuje, prowadzi oraz aktualizuje dokumenty z zakresu medycyny pracy.
 • Organizuje proces zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów resortowych
 • Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska i argumentowania
 • Umiejętność organizacji pracy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

2023-12-01

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

podlaskie / Kolno

Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Praca przy...

Więcej informacji
2023-11-23

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe krajowe, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, zagrożenie...

Więcej informacji
2023-11-12

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4...

Więcej informacji
2023-11-09

Komenda Miejska Policji w Łomży

podlaskie / Łomża

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Zakres zadań wprowadzanie danych do policyjnych systemów...

Więcej informacji