Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2023-11-12

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 129959

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych,
wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli, możliwość zagrożenia korupcją i naciskami grup przestępczych. Praca w systemie zmianowym, w uzasadnionych przypadkach w godzinach nadliczbowych. Praca wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 • Podejmuje czynności polegające na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc.
 • Współdziała z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowuje dokumentację do postępowań administracyjnych i karnych.
 • Współdziała z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych.
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska.
 • Udziela pouczeń, zwraca uwagę, ostrzega lub stosuje inne środki oddziaływania wychowawczego.
 • Realizuje zadania z zakresu poważnych awarii dotyczące zwalczania i usuwania ich skutków w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność i asertywność

Podobne oferty

2023-12-01

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

podlaskie / Kolno

Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Praca przy...

Więcej informacji
2023-11-23

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe krajowe, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, zagrożenie...

Więcej informacji
2023-11-09

Komenda Miejska Policji w Łomży

podlaskie / Łomża

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Zakres zadań wprowadzanie danych do policyjnych systemów...

Więcej informacji
2023-11-08

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Warunki pracy Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka,...

Więcej informacji