Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2024-05-07

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 137286

Warunki pracy

Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych : komputer, drukarka, fax, niszczarka, kserokopiarka


- praca biurowa, jednozmianowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-teczniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne


- praca przy monitorze ekranowym


- pomieszczenie biurowe na piętrze budynku

Zakres zadań

 • Zajmuje się ewidencją przepisów prawnych wpływających do jednostki oraz ich dystrybucją
 • Aktualizuje na bieżąco akty prawne jednostki oraz zapoznaje z przepisami policjantów i pracowników Policji
 • Sporządza przepisy wydawane na poziomie KPP w oparciu o już istniejące (decyzje) oraz przeprowadza ich dystrybucję
 • Sporządza wykazy i rozlicza korespondencję wysyłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej - "eNadawca"
 • Prowadzi ewidencję pieczęci i stempli KPP Ostrów Mazowiecka
 • Prowadzi rejestry teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Ewidencjonuje i wydaje wpływające do KPP Ostrów Mazowiecka pakiety dowodów osobistych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • w urzędach państwowych nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe