Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2023-02-26

Firma: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 116415

Warunki pracy

praca biurowa, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, naturalne i szcztuczne oświetlenie, przy wejściu do budynku oraz budynku znajduje się winda

Zakres zadań

 • Kontroluje dokumenty księgowe pod względem formalno-rachunkowym oraz operacje księgowe zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów KWP z/s w Radomiu w celu zbadania wiarygodności dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze, zbadania prawidłowości ich sporządzania oraz czy dowód wolny jet od błędów rachunkowych
 • Sporządza zestawienia zbiorcze dokumentów księgowych w celu przesłania do zapłaty do KWP z/s w Radomiu (biegłych, okazania, delegacje służbowe, badania osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia); kontrola merytoryczna zestawień, prowadzenie rejestru wydatków.
 • Nalicza policjantom należności za zwrot dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia słuzby ( kompletowanie dokumentów i opiniowanie w celu przyznania świadczenia) sporządza listy należności w systemie SWOP i kontroluje merytorycznie listy oraz planuje środki finansowe w celu wypłaty należności policjantom.
 • Prowadzi gospodarkę mandatami karnymi w zakresie obsługi kasowej w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce (przyjmowanie od policjantów gotówki za mandaty karne gotówkowe) w celu wpłaty gotówki za mandaty na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Rozlicza środki i wydatki "sum do rozliczenia" w ramach przyznanego limitu w celu uzupełnienia wydatkowanych kwot do przyznanego limitu.
 • Sporządza comiesięczne wykazy kosztów biegłych celem przesłania do Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP z/s w Radomiu w celu przwidłowgo nadzoru Naczelnika Wydziału Kryminalnego nad wydatkami
 • Nadzoruje terminowe wpłaty należności wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych, sporządza comiesięcznie/kwartalnie narastająco wykazy należności dla Wydziału Finansów KWP z/s w Radomiu w celu prawidłowego ujęcia w ewidencjach księgowych.
 • Prowadzi ewidencję wniosków policjantów pobierających równoważnik za przejazd raz w roku w celu wykluczenia mozliwości dwukrotnego złożenia wniosku przez policjanta i nalicza przysługujące świadczenie i podatek w systemie SWOP-posystem PŁACE oraz planuje środki finansowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego - praca w administracji
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Samodzielność, operatywność, systematyczność,
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiada poświadczenie bepieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Oświadzczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe