Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Kontroler skarbowy

Data publikacji: 2024-04-30

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Miejsce pracy: podlaskie / Łomża

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 137032

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na - parterze budynku
 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym niewyposażonym w windy osobowe
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • przed budynkiem urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • Przyjmuje wnioski i wydaje zaświadczenia o dochodach zgodnie z właściwością miejscową oraz w ramach procedury odmiejscowionej.
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym dokumenty, deklaracje i zgłoszenia.
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym deklaracje dla podatku od czynności cywilnoprawnych, ustala wartość rynkową przedmiotów opodatkowania i rejestruje deklaracje w systemach informatycznych.
 • Koordynuje ruch osobowy na Sali Obsługi Podatnika oraz aktualizuje informacje udostępniane na tablicach ogłoszeń.
 • Prowadzi obsługę korespondencji w systemie elektronicznym, poprzez drukowanie kodów, odwzorowanie cyfrowe, wprowadzanie metadanych, przekazanie do właściwych komórek organizacyjnych, odnotowywanie korespondencji wychodzącej.
 • Dokonuje analizy czynów zabronionych pod kątem naruszonych przepisów kodeksu karnego skarbowego w zakresie obsługiwanych deklaracji i ewidencjonuje je w systemach elektronicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Wnikliwość, rzetelność i dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe