Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Młodszy specjalista

Data publikacji: 2023-09-01

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Miejsce pracy: podlaskie / Łomża

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 126395

Warunki pracy

• Praca w terenie


• Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)


• Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


• Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


• Praca zmianowa

Zakres zadań

 • bierze udział w realizowanych kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • przygotowuje projekty zarządzeń i wystąpień pokontrolnych oraz projekty decyzji administracyjnych
 • pomaga w rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw
 • przygotowuje propozycje do planów kontroli w określonym zakresie
 • prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące realizowanych kontroli, przygotowuje materiały i dane niezbędne do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość prawa: ustawa o Inspekcji ochrony środowiska, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe