Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Specjalista

Data publikacji: 2023-11-17

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 130164

Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą urzędu
 • Praca na terenie szpitali/oddziałów psychiatrycznych
 • Wyjazdy służbowe (krajowe)
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 


Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:
 • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, 09-500, Gostynin, ul. Zalesie 1a
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Pisarskiego w Ostrołęce, 07-410, Ostrołęka, ul. Jana Pawła II 120 A
 • Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób chorych psychicznie, 09‑140, Raciąż, Kraszewo-Czubaki 23a
 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z. o.o., 09-402, Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 28
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, 06-300, Przasnysz, ul. Sądowa 9
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, 06-400, Ciechanów, ul. Długa 9
 • Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, 09-500, Gostynin, ul. Zalesie 1Zakres zadań

 • Pomaga w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnia lub udziela pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpracuje z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • Inicjuje i prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnia pacjentom dostęp do informacji prawnej
 • Prowadzi czynności związane ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • Przetwarza dane o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju prowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony tych praw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego)
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Wiedza o zakresie kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania na rzecz pacjentów szpitala psychiatrycznego wymagających wsparcia
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • Asertywność
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

2023-12-04

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim

mazowieckie / Maków Mazowiecki

diagnoza dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Więcej informacji
2023-11-14

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim

mazowieckie / Maków Mazowiecki

diagnoza dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Więcej informacji