Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Specjalista

Data publikacji: 2023-11-15

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 130108

Warunki pracy

praca biurowa; praca na I piętrze; praca w siedzibie urzędu; praca związana z obsługą klientów; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy obywateli polskich z krajami UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o ustalenie prawa do polskich świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 • Przekazuje informacje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dot. świadczenia wychowawczego oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego
 • Współpracuje z właściwymi instytucjami zagranicznymi, polską instytucją łącznikową, organami właściwymi, ZUS oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych, o rodzinnym kapitale opiekuńczym, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzeń unijnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • Umiejętność pracy w systemie Sygnity