Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Starszy inspektor ochrony zabytków

Data publikacji: 2023-03-03

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Miejsce pracy: podlaskie / Łomża

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 116660

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w delegaturze urzędu. Stanowisko pracy mieści się na IV pietrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak ułatwień dla osób ze szczególnymi
potrzebami). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Wyjazdy służbowe - teren woj. podlaskiego.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, prawidłowości użytkowania, zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenia działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzi komisyjne inspekcje ustalające zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczy komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich w celu wykonania poprawnych działań przy zabytkach
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli i roczne programy działania w celu zaplanowania i rozliczenia pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia, historia sztuki, budownictwo, architektura, zabytkoznawstwo, konserwatorstwo,
archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • Znajomość kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność komunikacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zabytków