Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Starszy inspektor

Data publikacji: 2023-02-21

Firma: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 116140

Warunki pracy

praca biurowa, naturalne i sztuczne świtło, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, przy wejściu do budynku znajduje się winda

Zakres zadań

 • Zakłada i prowadzi akta osobowe policjantów zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu udokumentowania przebiegu służby
 • Opracowuje, gromadzi, przechowuje, bieżąco oraz terminowo dokonuje aktualizacji dokumentacji kadrowej Komendy jako jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji
 • Koordynuje realizację opiniowania okresowego policjantów przez właściwych przełożonych w celu wydania terminowych i prawidłowych opinii służbowych wobec policjantów
 • Prowadzi ewidencję urlopów policjantów KMP w Ostrołęce oraz wprowadza urlopy do systemu komputerowego SWOP „ABSENCJA”, weryfikuje stany urlopów i zgodności terminów wykorzystania urlopów (wniosków urlopowych z listami obecności).
 • Terminowo sprawdza w policyjnych bazach danych oraz zleca przeprowadzanie wywiadów za kandydatami do rezerwy Policji i osobami , którym nadano przydziały organizacyjno – mobilizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzi obsługę systemu SWOP w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania
 • Realizuje zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej
 • Terminowo i prawidłowo prowadzi sprawozdawczość dot. przygotowań obronnych Policji w zakresie zabezpieczenia kadrowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Policji, umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność, asertwność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, znajomość obsługi komputera a w szczególnośći edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych

Podobne oferty

2023-03-13

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy - praca biurowa - wymuszona pozycja ciała - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin - naturalne i sztuczne oświetlenie - przy wejściu...

Więcej informacji
2023-03-13

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

podlaskie / Łomża

Warunki pracy • praca biurowa w siedzibie urzędu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych...

Więcej informacji
2023-03-06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4...

Więcej informacji
2023-02-26

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy praca biurowa, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, naturalne i szcztuczne oświetlenie, przy wejściu do budynku...

Więcej informacji