Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Starszy specjalista

Data publikacji: 2022-09-18

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Miejsce pracy: podlaskie / Łomża

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 106464

Warunki pracy

Głównie praca administracyjno - biurowa.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Sporadyczna praca w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


pomieszczenia wydziału mieszczą się na II piętrze budynku

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określa zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE.
 • Określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Przygotowuje informacje o wytworzonych dokumentach w celu publikacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz publikacji w BIP dokumentów wytworzonych w ramach prowadzonego postępowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji publicznej w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Prawo ochrony środowiska
 • o odpadach
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • o Służbie Cywilnej
 • o ochronie danych osobowych
 • aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • umiejętność pracy w zespole , rozwiązywania problemów
 • umiejetność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne