Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Terapeuta zajęciowy

Data publikacji: 2023-03-29

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Terapeuta zajęciowy
Miejsce pracy: Ostrołęka
Numer: StPr/23/0299
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie różnych form i techniki terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji osób, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności,- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z rocznym planem pracy,- planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb osoby, jej cech i nawyków oraz zaleceń,- realizowanie programów terapii zajęciowej z uczestnikami w ramach prowadzonego postępowania wspierająco-aktywizującego oraz treningów, w tym funkcjonowania w codziennym życiu,- prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe),- przygotowanie miejsca przeprowadzania zajęć w niezbędne materiały i przybory oraz sprzęt, a także dbałość o czystość i estetyczny wygląd przed oraz po wykonanej pracy,- uczenie uczestników posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia,- nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z osobą niepełnosprawną oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych,- prowadzenie obserwacji reakcji uczestnika na terapię zajęciową i przekazywanie jej wyników zespołowi wspierająco-aktywizującemu,- rozpoznawanie potrzeb domowników w zakresie rehabilitacji, spędzania czasu wolnego oraz dostosowanie formy i rodzaju zajęć oraz terapii do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestnika,- zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących uczestnika,- udział w tworzeniu i realizowaniu rocznych planów pracy oraz indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego osób uczestniczących w zajęciach,- udział przy opracowaniu diagnozy poszczególnych uczestników Domu oraz przy wstępnych ocenach ich umiejętności,- pomoc w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji, w tym indywidualnej dokumentacji uczestników oraz dziennika zajęć z określeniem rodzaju przeprowadzanych zajęć oraz treningów,- kształtowanie nawyków celowej aktywności psychofizycznej i zaradności życiowej domowników oraz motywowanie ich do akceptowanego przez otoczenie zachowania,- dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników, szczególnie w zakresie stopnia samodzielności, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego,- współpraca z rodzinami, opiekunami i najbliższym otoczeniem uczestników oraz instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników,- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem domowników podczas pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz zapewnienie opieki podczas wspólnych wyjść i wyjazdów,- udział wraz z uczestnikami w imprezach integracyjnych lub spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy, inne placówki lub organizacje,- pomoc w przygotowaniu wymaganych informacji i sprawozdań z działalności Domu,- przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Domu oraz przepisów ppoż. i BHP,- wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy lub zastępcę kierownika Domu.
Miejsce pracy:

Ostrołęka


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce